• Buurmalsen 1
  • Buurmalsen 3
  • Buurmalsen 6

Haalbaarheidsonderzoek scholen Buurmalsen en Tricht

besluit van Stichting Fluvium tot fusie van OBS De Malsenburg en OBS Op ’t Hof

Stichting Fluvium heeft besloten tot een fusie van OBS De Malsenburg (Buurmalsen) en OBS Op ’t Hof (Tricht). Dit besluit komt primair voort uit teruglopende leerlingaantallen op beide scholen. Dat zou uiteindelijk een effect kunnen hebben op de kwaliteit van het onderwijs op beide scholen en daarnaast kan ook niet worden gegarandeerd dat beide scholen in de huidige vorm bestaansrecht blijven houden. 

Integraal Huisvestingsplan basisonderwijs gemeente Geldermalsen

De raad van de gemeente Geldermalsen heeft in maart 2016 het Integraal Huisvestingsplan voor het basisonderwijs vastgesteld. Daarin is geld vrijgemaakt voor het opknappen van de basisscholen. Ook is de huidige staat van de schoolgebouwen onderzocht. Daaruit blijkt dat de scholen in Buurmalsen en Tricht in zodanige staat verkeren dat het wellicht niet zinvol is om geld te stoppen in het opknappen van de gebouwen en vervangende nieuwbouw een alternatief zou kunnen zijn. Omdat Stichting Fluvium heeft voorgenomen beide scholen te fuseren, ligt het voor de hand om de onderzoeken in hoeverre het mogelijk is de vervangende nieuwbouw op één locatie te realiseren. Het college van B en W is voorgesteld een haalbaarheidsonderzoek te verrichten naar de mogelijkheden voor herhuisvesting van de scholen in Buurmalsen en Tricht. Voor wat betreft vervangende nieuwbouw zijn er globaal drie scenario’s denkbaar (in willekeurige volgorde):

1. Vervangende nieuwbouw op de locatie van OBS Op ’t Hof in Tricht;
2. Vervangende nieuwbouw op de locatie van OBS De Malsenburg in Buurmalsen;
3. Vervangende nieuwbouw op een andere locatie, bijvoorbeeld ergens tussen de twee dorpen in.

Uit het haalbaarheidsonderzoek is gebleken dat vervangende nieuwbouw op een andere locatie het grootste draagvlak heeft onder de inwoners. Dit doet ook het meest recht aan de gemaakte afspraken m.b.t. de fusie. In november 2018 heeft de gemeenteraad o.b.v. de uitkomst van het haalbaarheidsonderzoek besloten nieuwbouw op een nieuwe locatie aan de Groeneweg, ter hoogte van de huidige huisartsenpraktijk, verder uit te werken.

Stand van zaken per 4 januari 2020

Het schoolgebouw wordt anti-kraak bewoond. De periode is afhankelijk van toekomstige ontwikkelingen, maar duurt naar verwachting minimaal 1 jaar. Het gebouw vormt bouwkundig gezien geen risico en wordt daarom vooralsnog niet gesloopt. Het gebouw kan niet meer gebruikt worden voor verjaardagsfeestjes of worden gehuurd in de avonduren. De huidige locatie van het nu leegstaande schoolgebouw op de hoek Groeneweg/Pr. Willem Alexanderstraat is aangestipt door de gemeente als interessant voor woningbouw. Definitieve besluitvorming over woningbouw in Buurmalsen is hiermee niet genomen. Mocht er uiteindelijk gekozen worden voor woningbouw dan zal het moment van sloop en nieuwbouw niet ver uit elkaar liggen.

bouw nieuwe basisschool

Met de stichting Fluvium was afgesproken om na de zomervakantie 2019 te komen tot een programma van eisen; er is inmiddels gestart om te komen met een wijziging van het bestemmingsplan. Bij de 2e bestuursrapportage ( behandeld in de gemeenteraad van 22-10 jl.) is een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld om het project van de grond te tillen. Met de stichting Fluvium is overeengekomen dat de gemeente het project gaat “trekken” , hiervoor is inmiddels een projectleider gecontracteerd die op 01-12-2019 met zijn werkzaamheden is begonnen. De projectleider zal dan in samenwerking met de stichting Fluvium een globale planning opzetten.

De gemeente heeft per email laten weten dat de dorpsraad op regelmatige tijden geïnformeerd wordt over de stand van zaken.

 

 

Algemeen

Disclaimer

Contactgegevens

dorpsraadbuurmalsen@gmail.com

 

Op de hoogte blijven?