• Buurmalsen 1
  • Buurmalsen 3
  • Buurmalsen 6

Haalbaarheidsonderzoek scholen Buurmalsen en Tricht

besluit van Stichting Fluvium tot fusie van OBS De Malsenburg en OBS Op ’t Hof

Stichting Fluvium heeft besloten tot een fusie van OBS De Malsenburg (Buurmalsen) en OBS Op ’t Hof (Tricht). Dit besluit komt primair voort uit teruglopende leerlingaantallen op beide scholen. Dat zou uiteindelijk een effect kunnen hebben op de kwaliteit van het onderwijs op beide scholen en daarnaast kan ook niet worden gegarandeerd dat beide scholen in de huidige vorm bestaansrecht blijven houden. 

Integraal Huisvestingsplan basisonderwijs gemeente Geldermalsen

De raad van de gemeente Geldermalsen heeft in maart 2016 het Integraal Huisvestingsplan voor het basisonderwijs vastgesteld. Daarin is geld vrijgemaakt voor het opknappen van de basisscholen. Ook is de huidige staat van de schoolgebouwen onderzocht. Daaruit blijkt dat de scholen in Buurmalsen en Tricht in zodanige staat verkeren dat het wellicht niet zinvol is om geld te stoppen in het opknappen van de gebouwen en vervangende nieuwbouw een alternatief zou kunnen zijn. Omdat Stichting Fluvium heeft voorgenomen beide scholen te fuseren, ligt het voor de hand om de onderzoeken in hoeverre het mogelijk is de vervangende nieuwbouw op één locatie te realiseren. Het college van B en W is voorgesteld een haalbaarheidsonderzoek te verrichten naar de mogelijkheden voor herhuisvesting van de scholen in Buurmalsen en Tricht. Voor wat betreft vervangende nieuwbouw zijn er globaal drie scenario’s denkbaar (in willekeurige volgorde):

1. Vervangende nieuwbouw op de locatie van OBS Op ’t Hof in Tricht;
2. Vervangende nieuwbouw op de locatie van OBS De Malsenburg in Buurmalsen;
3. Vervangende nieuwbouw op een andere locatie, bijvoorbeeld ergens tussen de twee dorpen in.

Uit het haalbaarheidsonderzoek is gebleken dat vervangende nieuwbouw op een andere locatie het grootste draagvlak heeft onder de inwoners. Dit doet ook het meest recht aan de gemaakte afspraken m.b.t. de fusie. In november 2018 heeft de gemeenteraad o.b.v. de uitkomst van het haalbaarheidsonderzoek besloten nieuwbouw op een nieuwe locatie aan de Groeneweg, ter hoogte van de huidige huisartsenpraktijk, verder uit te werken.

 

stand van zaken per 22 juli 2019

Het schoolgebouw krijgt anti-kraak bewoning door 2 personen. De periode is afhankelijk van toekomstige ontwikkelingen, maar duurt naar verwachting minimaal 1 jaar. Het gebouw vormt bouwkundig gezien geen risico en wordt daarom vooralsnog niet gesloopt. Het gebouw kan niet meer gebruikt worden voor verjaardagsfeestjes of worden gehuurd in de avonduren. Hier zijn twee uitzonderingen op: toiletgebruik tijdens de spelweek 19 augustus 2019 en tijdens de dorpsbbq en speeltuinmiddag op 31 augustus. Over de voortgang van nieuwbouw van de school heeft de gemeente recent niet meer gecommuniceerd. Dit dossier is in behandeling bij wethouder Van Bezooijen. Na de vakantie wordt dit verder opgepakt en wordt er gewerkt naar besluitvorming rondom de nieuwbouw. Mocht er nieuws zijn dan informeert de gemeente de betrokkenen volgens de normale procedure.

De huidige locatie van het nu leegstaande schoolgebouw op de hoek Groeneweg/Pr. Willem Alexanderstraat is aangestipt door de gemeente als interessant voor woningbouw. Definitieve besluitvorming over woningbow in Buurmalsen is hiermee niet genomen. Mocht er uiteindelijk gekozen worden voor woningbouw dan zal het moment van sloop en nieuwbouw niet ver uit elkaar liggen

 

 

Algemeen

Disclaimer

Contactgegevens

dorpsraadbuurmalsen@gmail.com

 

Op de hoogte blijven?