• Buurmalsen 1
  • Buurmalsen 3
  • Buurmalsen 6

Haalbaarheidsonderzoek scholen Buurmalsen en Tricht

besluit van Stichting Fluvium tot fusie van OBS De Malsenburg en OBS Op ’t Hof

Stichting Fluvium heeft besloten tot een fusie van OBS De Malsenburg (Buurmalsen) en OBS Op ’t Hof (Tricht). Dit besluit komt primair voort uit teruglopende leerlingaantallen op beide scholen. Dat zou uiteindelijk een effect kunnen hebben op de kwaliteit van het onderwijs op beide scholen en daarnaast kan ook niet worden gegarandeerd dat beide scholen in de huidige vorm bestaansrecht blijven houden. 

Integraal Huisvestingsplan basisonderwijs gemeente Geldermalsen

De raad van de gemeente Geldermalsen heeft in maart 2016 het Integraal Huisvestingsplan voor het basisonderwijs vastgesteld. Daarin is geld vrijgemaakt voor het opknappen van de basisscholen. Ook is de huidige staat van de schoolgebouwen onderzocht. Daaruit blijkt dat de scholen in Buurmalsen en Tricht in zodanige staat verkeren dat het wellicht niet zinvol is om geld te stoppen in het opknappen van de gebouwen en vervangende nieuwbouw een alternatief zou kunnen zijn. Omdat Stichting Fluvium heeft voorgenomen beide scholen te fuseren, ligt het voor de hand om de onderzoeken in hoeverre het mogelijk is de vervangende nieuwbouw op één locatie te realiseren. Het college van B en W is voorgesteld een haalbaarheidsonderzoek te verrichten naar de mogelijkheden voor herhuisvesting van de scholen in Buurmalsen en Tricht. Voor wat betreft vervangende nieuwbouw zijn er globaal drie scenario’s denkbaar (in willekeurige volgorde):

1. Vervangende nieuwbouw op de locatie van OBS Op ’t Hof in Tricht;
2. Vervangende nieuwbouw op de locatie van OBS De Malsenburg in Buurmalsen;
3. Vervangende nieuwbouw op een andere locatie, bijvoorbeeld ergens tussen de twee dorpen in.

Uit het haalbaarheidsonderzoek is gebleken dat vervangende nieuwbouw op een andere locatie het grootste draagvlak heeft onder de inwoners. Dit doet ook het meest recht aan de gemaakte afspraken m.b.t. de fusie. In november 2018 heeft de gemeenteraad o.b.v. de uitkomst van het haalbaarheidsonderzoek besloten nieuwbouw op een nieuwe locatie aan de Groeneweg, ter hoogte van de huidige huisartsenpraktijk, verder uit te werken.

 

Basisschool de Malsenburg sluit de deuren in de zomer van 2019. Op dit moment (8 juli 2019) is nog niet bekend wat er met het schoolgebouw of de locatie gaat gebeuren.

Algemeen

Disclaimer

Contactgegevens

dorpsraadbuurmalsen@gmail.com

 

Op de hoogte blijven?